ประกาศความเป็นส่วนตัว

Privacy Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

(Cookies Policy)

 

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการคุกกี้ และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ใน การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการหรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ หรือการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) คุกกี้บางประเภทนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) เนื่องจากหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสมหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้ และคุกกี้ประเภท อื่นๆ จะทำให้บริษัทฯสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้และการตั้งค่าของท่าน

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างผ่านการใช้งานคุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่านโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและการตั้งค่า

·      รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน

·      การตั้งค่าภาษาที่ใช้ หรือการตั้งค่าอื่นๆ

ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

·      เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address)

·      ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ (Browser)

·      การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting)

·      ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)

ข้อมูลการใช้งาน

·      ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชม สินค้า บริการ เพจ หรือลิงค์ที่ท่านคลิกเพื่อดูหรือดาวน์โหลด ประวัติการค้นหา)

·      วันที่และเวลาที่มีการใช้งานเว็บไซต์

·      ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์

 

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร

บริษัทฯมีการใช้งานคุกกี้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้) ตามประเภทและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯไม่อาจทำงานได้หากปราศจากคุกกี้ดังกล่าว บริษัทฯใช้งานคุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน รวมทั้งเพื่อการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัทฯสามารถจดจำข้อมูลการใช้งานของท่านและการตั้งค่าต่างๆ ที่ท่านได้กำหนดไว้ รวมตลอดจนช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯอีกครั้ง
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย / การโฆษณา (Targeting / Advertising Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทฯจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน

โดยทั่วไป บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับการใช้งานคุกกี้ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ตามข้างต้น ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯอาจอาศัยหรืออ้างฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์การประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest)

การติดต่อสื่อสารทางการตลาด เพื่อแนะนำบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ที่ใกล้เคียงกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ ที่ท่านมีอยู่

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest)

 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังผู้ให้บริการหรือผู้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างที่บริษัทฯ ตกลงระหว่างคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการให้บริการ
 • ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

คุกกี้บางรายการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯอาจได้รับการบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก หรือบริษัทฯอาจจำเป็นต้องเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ไปยังบริษัทภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครือข่ายการวิเคราะห์ข้อมูลและการโฆษณา (เช่น Google Analytics หรือ Google Ads) ตลอดจนลักษณะการทำงานต่าง ๆ

ในกรณีนี้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

5. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯแจ้งแก่ท่านตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7. การตั้งค่าคุกกี้

โดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯได้กำหนดค่าเบื้องต้นให้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ หากท่านสามารถต้องการยอมรับคุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โปรดไปที่ตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทฯอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน หรือการใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้

8. สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการทบทวน ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทุกครั้งที่แวะชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://privacy.uinfo.work

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

(Privacy Notice for Customers)

 

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็น (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ ทั้งที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัทฯ (โดยเรียกรวมกันว่า "ลูกค้าองค์กร") และ (3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) - (3) เรียกรวมกันว่า "ท่าน" และบรรดาบุคคลในข้อ (1) และ (2) เรียกว่า "ลูกค้า" โดยบริษัทฯ ทราบดีว่าท่านคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับบริษัทฯ นั้นไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจำเป็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

               นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

โดยทั่วไปบริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้รับจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางบริษัทได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของกิจกรรมบางประเภท อาจมีกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านบางประการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่าน โดยมีรายละเอียดช่องทางการได้รับข้อมูล ดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท โดยตรง เช่น เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานให้แก่บริษัท ข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อมูลเมื่อท่านระบุ หรือตั้งค่าสาธารณะผ่านสื่อโซเชียล รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ และข้อมูลที่ได้จากการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ เป็นต้น

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ

บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับข้อมูลมาจากช่องทาง ดังนี้

 1. บริษัท องค์กร หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สารบัญ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานเหล่านั้นที่เป็นคู่สัญญา คู่ค้าตามสัญญาให้บริการของบริษัท
 2. ข้อมูลที่ได้จากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ และข้อมูลที่ได้จาก หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการร้องเรียน

 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานบริการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ท่านโดยตรง หรือบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการแก่คู่ค้า ซึ่งเป็นบุคคล หน่วยงาน ที่ท่านอาจกำลังใช้ เคยใช้หรือสนใจบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

·      ชื่อ-นามสกุล

·      วัน/เดือน/ปีเกิด

·      อายุ

·      เพศ​

·      หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

·      หมายเลขใบขับขี่

·      ลายมือลงนาม

·      สัญชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

·      ที่อยู่ทางไปรษณีย์

·      หมายเลขโทรศัพท์

·      ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

·      ที่อยู่ทางไปรษณีย์

·      ตำแหน่ง

·      หน่วยงาน สังกัด

ข้อมูลการใช้ระบบและอุปกรณ์

·      ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account Name)

·      ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account Profile)

·      รหัสประจำตัว (User ID)

·      รหัสผ่าน (Password)

·      ข้อมูลที่ท่านได้สร้าง แก้ไข ปรับปรุงโดยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

·      ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่

·      ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)

·      หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

·      การบันทึกการใช้ระบบต่าง ๆ ของบริษัท

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าออกสถานที่ทำงาน

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในที่ทำงาน

ข้อมูลส่วนอื่น ๆ

·      ภาพและ/หรือเสียงบันทึกผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)

·      ภาพถ่าย

·      เสียงบันทึกการสนทนา

·      ข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือจัดขึ้น

 

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์การประมวลผล”) โดยอยู่ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest) ในการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

การรู้จักและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงคู่ค้า (Know Your Customer / Customer Due Diligence) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯกับท่านหรือคู่ค้าของบริษัทฯ (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การพัฒนาระบบและการเลือกใช้ระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการ สั่งงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest)

การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ หรือความคิดเห็น/คำติชม เพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ(Legitimate Interest)

การบันทึกภาพของบุคคลที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ขณะเข้าพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ(Legitimate Interest) ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ

การบันทึกเสียงทางโทรศัพท์หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบคำขอหรือคำสั่งต่าง ๆ ของท่าน หรือเพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุงบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ(Legitimate Interest)

 

โดยทั่วไป บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับการใช้งานคุกกี้ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ตามข้างต้น

ทั้งนี้ ในบางกรณีหากบริษัทฯ ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือท่านระงับหรือยกเลิกความยินยอม อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือการปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎหมาย และท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างที่บริษัทฯ ตกลงระหว่างคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการให้บริการ
 • เครื่องแม่ข่ายหรือบริการเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งค่าระบบเพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

ในกรณีนี้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

5. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯแจ้งแก่ท่านตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ มีการจัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และมีนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ในกำหนดแนวทางทางการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. ช่องทางการติดต่อ

 1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 1. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน

 1. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 1. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

 1. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ธนาคารไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือธนาคารมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด เว้นแต่การถอนความยินยอมมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์กับท่าน

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่ตั้งบริษัท

เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-718-5100

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.uinfo.work

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการทบทวน ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทุกครั้งที่แวะชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://privacy.uinfo.work

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

(Privacy Notice for Applicants)

 

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ผู้สมัครเข้าฝึกงาน (“ท่าน หรือ ผู้สมัคร”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผย และวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

โดยทั่วไปบริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้รับจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางบริษัทได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของกิจกรรมบางประเภท อาจมีกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านบางประการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่าน โดยมีรายละเอียดช่องทางการได้รับข้อมูล ดังนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท โดยตรง เช่น เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานให้แก่บริษัท ข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อมูลเมื่อท่านระบุ หรือตั้งค่าสาธารณะผ่านสื่อโซเชียล รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเข้าทำสัญญากับบริษัท และข้อมูลที่ได้จากการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ เป็นต้น

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ

บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

1.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับข้อมูลมาจากช่องทาง ดังนี้

 1. สื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์สมัครงาน เช่น Jobs DB, Jobs Thai ฯลฯ
 2. บริษัทจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานเหล่านั้น
 3. ข้อมูลที่ได้จากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ และข้อมูลที่ได้จาก หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัคร

 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

·      ชื่อ-นามสกุล

·      วัน/เดือน/ปีเกิด

·      อายุ

·      เพศ​

·      หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

·      หมายเลขใบขับขี่

·      ลายมือลงนาม

·      สัญชาติ

·      สถานภาพสมรส

·      สถานภาพทางทหาร

·      ข้อมูลการศึกษา

·      ข้อมูลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลการติดต่อ

·      ที่อยู่ทางไปรษณีย์

·      หมายเลขโทรศัพท์

·      ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

·      บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

·      ประวัติการศึกษา

·      ชื่อสถาบัน คณะ สาขาวิชา และปีที่จบ

·      ผลการศึกษา

·      ผลการทดสอบ

·      ประวัติการฝึกอบรมหรือฝึกงาน

·      ใบรับรองคุณสมบัติต่างๆ

·      คุณสมบัติด้านวิชาชีพ

·      ความสามารถทางด้านภาษา

·      ความสามารถอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

·      ประวัติการทำงาน

·      ประสบการณ์การทำงาน

·      ตำแหน่ง

·      เงินเดือน

·      ผลการประเมินการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน

·      ประวัติส่วนตัว

·      ประวัติการทำงาน

·      จดหมายสมัครงาน

·      ข้อมูลตามเอกสารที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลที่ปรากฏใน Resume หรือ Curriculum Vitae (CV)

·      เงินเดือนที่คาดหวัง

·      ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน

·      วีดีโอการแนะนำตัว

·      ข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่บริษัทในระหว่างการสัมภาษณ์งาน

·      หลักฐานหรือหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ และ

·      ข้อมูลที่ปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ์

·      ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการสรรหาและคัดเลือก เช่น ผลการประเมิน ความรู้และประสบการณ์ คุณลักษณะส่วนบุคคล การทำงานกับผู้อื่น และเอกสารใบรับรองที่ประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบต่าง ๆ

·      นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ

·      ความฉลาดทางอารมณ์

ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือทำนิติกรรม

·      สำเนาบัตรประชาชน

·      สำเนาหนังสือเดินทาง

·      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

·      สำเนาทะเบียนบ้าน

·      สำเนาใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร

·      สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

·      ใบอนุญาตทำงาน

·      ใบขับขี่

·      สมุดทะเบียนรถยนต์

·      และสิ่งที่สามารถระบุตัวตนอื่น เช่น ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และใบอนุญาตทนายความ

·      ใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานของท่าน

·      แบบระบุนามผู้รับผลประโยชน์

·      แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

·      หนังสือยินยอมให้สอบประวัติบุคคล

·      รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล

·      หนังสือค้ำประกันการทำงานและเอกสารที่มีชื่อผู้ค้ำประกันการทำงาน

ข้อมูลบุคคลภายนอกที่ท่านให้ไว้หรือข้อมูลที่บริษัทได้จากบุคคลภายนอก

·      ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นซึ่งท่านรับรองต่อบริษัทฯว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวที่บริษัทสามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลที่ท่านอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบและรับรองการทำงาน และ/หรือผู้ค้ำประกันการทำงาน รวมถึงข้อมูลที่บุคคลภายนอกให้ไว้ เกี่ยวกับ รายละเอียด พฤติกรรม เกี่ยวกับพนักงานหรือผู้ฝึกงาน

ข้อมูลส่วนอื่น ๆ

·      ภาพและ/หรือเสียงบันทึกผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)

·      ภาพถ่าย

·      เสียงบันทึกการสนทนา

·      ข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือจัดขึ้น

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไว

ประเภทข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

·      เชื้อชาติ

·      ศาสนา

ข้อมูลสุขภาพ

·      หมู่โลหิต

·      ความพิการ

·      โรคประจำตัว

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์การประมวลผล”) โดยอยู่ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

การดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครงานกับบริษัทฯ เช่น การคัดเลือก การจัดทำสัญญา การดำเนินการตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวโรคประจำตัว ผลการตรวจสุขภาพ โรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพก่อนการทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี ตามระเบียบบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทำงาน รวมถึงและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา รับผลการตรวจจากโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อจัดทำทะเบียน การประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานตามสิทธิของพนักงาน และเพื่อการบริหารจัดการด้านประกันชีวิต และประกันภัยกลุ่ม ตามระเบียบบริษัท

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      ความยินยอม (Consent)

การเก็บข้อมูลความพิการ เพื่อการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      ความยินยอม (Consent)

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพพิธีการ ภาพรวมบรรยากาศ  การจัดงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงปีใหม่ งานสังสรรค์ งานประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมต่าง  ๆ ที่จัดขึ้น

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

ประวัติและผลการเข้ารับการอบรม การทดสอบ ผลการประเมิน และการสอบวัดความรู้ ทัศนคติ และการวัดผลในด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของท่าน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ตำรวจ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การบริหารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจ้างพนักงาน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ธนาคาร สำนักงานประกันสังคม สนง.ตรวจคนเข้าเมือง กองงานคนต่างด้าว เป็นต้น

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจและมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ การบันทึกอุณหภูมิ และประวัติการเดินทางของท่าน

·      ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างที่บริษัทฯ ตกลงระหว่างคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการให้บริการ
 • เครื่องแม่ข่ายหรือบริการเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งค่าระบบเพื่อไม่ได้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

ในกรณีนี้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

5. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯแจ้งแก่ท่านตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ มีการจัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และมีนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ในกำหนดแนวทางทางการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. ช่องทางการติดต่อ

 1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 1. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน

 1. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 1. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

 1. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ธนาคารไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือธนาคารมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด เว้นแต่การถอนความยินยอมมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์กับท่าน

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่ตั้งบริษัท

เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-718-5100

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.uinfo.work

 

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการทบทวน ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทุกครั้งที่แวะชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://privacy.uinfo.work

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

(Privacy Notice for Employee)

 

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ฝึกงาน (“ท่าน”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับพนักงานฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผย และวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งสิทธิต่างๆ ของท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

โดยทั่วไปบริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้รับจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทางบริษัทได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของกิจกรรมบางประเภท อาจมีกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านบางประการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่าน โดยมีรายละเอียดช่องทางการได้รับข้อมูล ดังนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท โดยตรง เช่น เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานให้แก่บริษัท ข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อมูลเมื่อท่านระบุ หรือตั้งค่าสาธารณะผ่านสื่อโซเชียล รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเข้าทำสัญญากับบริษัท และข้อมูลที่ได้จากการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ เป็นต้น

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ

บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

1.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก

ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ควบคุม หรือประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทฯเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทฯได้ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น

 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

·      ชื่อ-นามสกุล

·      วัน/เดือน/ปีเกิด

·      อายุ

·      เพศ​

·      หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

·      หมายเลขใบขับขี่

·      ลายมือลงนาม

·      สัญชาติ

·      สถานภาพสมรส

·      สถานภาพทางทหาร

·      ข้อมูลการศึกษา

·      ข้อมูลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลการติดต่อ

·      ที่อยู่ทางไปรษณีย์

·      หมายเลขโทรศัพท์

·      ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

·      บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

·      ประวัติการศึกษา

·      ชื่อสถาบัน คณะ สาขาวิชา และปีที่จบ

·      ผลการศึกษา

·      ผลการทดสอบ

·      ประวัติการฝึกอบรมหรือฝึกงาน

·      ใบรับรองคุณสมบัติต่างๆ

·      คุณสมบัติด้านวิชาชีพ

·      ความสามารถทางด้านภาษา

·      ความสามารถอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

·      ประวัติการทำงาน

·      ประสบการณ์การทำงาน

·      ตำแหน่ง

·      เงินเดือน

·      ผลการประเมินการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน

·      ประวัติส่วนตัว

·      ประวัติการทำงาน

·      จดหมายสมัครงาน

·      ข้อมูลตามเอกสารที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลที่ปรากฏใน Resume หรือ Curriculum Vitae (CV)

·      เงินเดือนที่คาดหวัง

·      ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน

·      วีดีโอการแนะนำตัว

·      ข้อมูลที่ท่านแจ้งแก่บริษัทในระหว่างการสัมภาษณ์งาน

·      หลักฐานหรือหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ และ

·      ข้อมูลที่ปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ์

·      ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการสรรหาและคัดเลือก เช่น ผลการประเมิน ความรู้และประสบการณ์ คุณลักษณะส่วนบุคคล การทำงานกับผู้อื่น และเอกสารใบรับรองที่ประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบทดสอบต่าง ๆ

·      นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ

·      ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

·      ความฉลาดทางอารมณ์

·      ความมีวินัย

·      หรือลักษณะอื่น ๆ ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกต และวิเคราะห์ของบริษัทในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือทำนิติกรรม

·      สำเนาบัตรประชาชน

·      สำเนาหนังสือเดินทาง

·      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล

·      สำเนาทะเบียนบ้าน

·      สำเนาใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร

·      สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

·      ใบอนุญาตทำงาน

·      ใบขับขี่

·      สมุดทะเบียนรถยนต์

·      และสิ่งที่สามารถระบุตัวตนอื่น เช่น ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี และใบอนุญาตทนายความ

·      ใบอนุญาตอื่นใดที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานของท่าน

·      แบบระบุนามผู้รับผลประโยชน์

·      แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

·      หนังสือยินยอมให้สอบประวัติบุคคล

·      รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล

·      หนังสือค้ำประกันการทำงานและเอกสารที่มีชื่อผู้ค้ำประกันการทำงาน

ข้อมูลทางทรัพย์สิน

·      ทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

·      ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ยี่ห้อ รุ่น

ข้อมูลบุคคลภายนอกที่ท่านให้ไว้หรือข้อมูลที่บริษัทได้จากบุคคลภายนอก

·      ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นซึ่งท่านรับรองต่อบริษัทฯว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวที่บริษัทสามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลที่ท่านอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบและรับรองการทำงาน และ/หรือผู้ค้ำประกันการทำงาน รวมถึงข้อมูลที่บุคคลภายนอกให้ไว้ เกี่ยวกับ รายละเอียด พฤติกรรม เกี่ยวกับพนักงานหรือผู้ฝึกงาน

ข้อมูลในระหว่างปฏิบัติงาน

·      รหัสพนักงาน

·      ตำแหน่ง

·      แผนก สังกัด

·      การประเมินผลการปฏิบัติงาน

·      พฤติกรรมในการทำงาน

·      ผลงานและ/หรือรางวัลที่ได้รับ

·      ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ

·      ข้อมูลการฝึกอบรม

·      ข้อมูลการลงโทษทางวินัย

·      ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือโอนย้ายบุคลากร สัญญายืมตัวบุคลากร

·      ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท เป้าหมายการทำงาน 

·      ข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติการหรือวินัยการทำงาน

·      ใบลาออกจาก และเหตุผลที่ลาออก

·      สาเหตุการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทางทะเบียน

·      วันที่เริ่มงาน

·      วันครบกำหนดทดลองงาน

·      วันและเวลาที่เข้าทำงาน

·      จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

·      จำนวนชั่วโมงที่ทำงานล่วงเวลา

·      วันหยุดพักผ่อนประจำปี

·      วันลา

·      แบบแจ้งการลา

·      รายละเอียดการลา รวมถึงสาเหตุการลา

ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน

·      เงินเดือน ค่าจ้าง ผลตอบแทน โบนัส

·      รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบำเหน็จ สวัสดิการ

·      เลขบัญชีธนาคาร

·      หมายเลขประจำตัวผู้เสียอากร

·      หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

·      ข้อมูลของผู้รับผลประโยชน์

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม

·      ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·      ข้อมูลด้านภาษีอากร และการหักลดหย่อนภาษี

·      ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ และ/หรือผลประโยชน์อื่น ๆ

·      ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์ รายงานสุขภาพประจำปี แบบแจ้งการลาคลอด แบบการเรียกค่าสินไหมทดแทน (สำหรับการประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต)

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

·      การบันทึกการใช้ระบบต่าง ๆ ของบริษัท

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าออกสถานที่ทำงาน

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในที่ทำงาน

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อการปฏิบัติงาน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่การงาน

ข้อมูลการใช้ระบบและอุปกรณ์

·      ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account Name)

·      ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account Profile)

·      รหัสประจำตัว (User ID)

·      รหัสผ่าน (Password)

·      ข้อมูลที่ท่านได้สร้าง แก้ไข ปรับปรุงโดยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

·      ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่

·      ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)

·      หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

·      ข้อมูลที่บริษัท ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงข้อมูลการสื่อสาร และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอีเมล อุปกรณ์สื่อสารของบริษัทในระหว่างปฏิบัติงาน

ข้อมูลส่วนอื่น ๆ

·      ภาพและ/หรือเสียงบันทึกผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)

·      ภาพถ่าย

·      เสียงบันทึกการสนทนา

·      ข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือจัดขึ้น

 

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไว

ประเภทข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

·      เชื้อชาติ

·      ศาสนา

·      ประวัติอาชญากรรม

ข้อมูลสุขภาพ

·      หมู่โลหิต

·      ความพิการ

·      โรคประจำตัว

·      ผลการตรวจร่างกาย

·      ใบรับรองแพทย์

·      ประวัติการรักษาพยาบาล

ข้อมูลชีวภาพ

·      ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

·      ภาพจำลองใบหน้า

 

 

 

 

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์การประมวลผล”) โดยอยู่ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

การดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครงานกับบริษัทฯ เช่น การคัดเลือก การจัดทำสัญญา การดำเนินการตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การขึ้นทะเบียนพนักงาน การจัดเตรียมบัตรพนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล username & password สำหรับการเข้าระบบต่าง ๆ ที่จำเป็น และอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือผู้ฝึกงาน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

การจัดทำหรือต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน การเก็บข้อมูลใบอนุญาต และข้อมูลการเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะตำแหน่งซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต) และการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวโรคประจำตัว ผลการตรวจสุขภาพ โรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพก่อนการทำงาน และตรวจสุขภาพประจำปี ตามระเบียบบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทำงาน รวมถึงและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา รับผลการตรวจจากโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อจัดทำทะเบียน การประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานตามสิทธิของพนักงาน และเพื่อการบริหารจัดการด้านประกันชีวิต และประกันภัยกลุ่ม ตามระเบียบบริษัท

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      ความยินยอม (Consent)

การเก็บข้อมูลความพิการ เพื่อการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      ความยินยอม (Consent)

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ภาพจำลองใบหน้าเพื่อบันทึกการเข้า-ออกสถานที่ทำงาน หรือสถานที่ของบริษัท ระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  การป้องกันอาชญากรรม

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      ความยินยอม (Consent)

การเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      ความยินยอม (Consent)

การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงาน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การบริหารจัดการเรื่องกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของพนักงาน เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การบริหารจัดการด้านการป้องกัน มาตรการบรรเทาอุบัติเหตุและอุบัติภัย การรายงานการใช้บริการห้องพยาบาล การตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของบริษัทฯ

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การนำส่งโรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายต่อชีวิต ร่างกาย พนักงาน

·      ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การส่งข้อมูลพนักงานให้ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านค่าตอบแทน จัดทำเงินเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของพนักงาน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การประกาศวันเกิด และการแสดงความยินดีเกี่ยวกับการมีบุตร รวมถึงการแสดงความอาลัยเกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวของพนักงาน

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

·      ความยินยอม (Consent)

การบริหารจัดการด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจ้างงานของพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน  เช่น การนำข้อมูลพนักงานไปใช้อ้างอิง (Reference) ตามสัญญาระหว่างบริษัท กับ คู่ค้า ลูกค้าของบริษัท

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพพิธีการ ภาพรวมบรรยากาศ  การจัดงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงปีใหม่ งานสังสรรค์ งานประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมต่าง  ๆ ที่จัดขึ้น

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การบริหารจัดการด้านวันหยุด วันลา การขาดงาน และรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

การบริหารจัดการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีพนักงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัท

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      ความยินยอม (Consent)

การตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

ประกาศรายชื่อพนักงาน ข้อมูลการติดต่อ การประกาศพนักงานใหม่ และการประกาศกรณีพ้นสภาพ ประกาศบุคคลที่เป็นพนักงานดีเด่น หรือได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นหรือได้รับรางวัล ประกาศครบอายุการทำงาน(การเกษียณ) ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง และการย้ายหน่วยงานของพนักงาน

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การอายัดเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่นใดตามหมาย หรือคำสั่งของกรมบังคับคดี หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

ประวัติและผลการเข้ารับการอบรม การทดสอบ ผลการประเมิน และการสอบวัดความรู้ ทัศนคติ และการวัดผลในด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของท่าน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การบันทึก ผลการประเมินของพนักงานจาก เพื่อนร่วมงาน นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงการบันทึกผลการทำงาน ประวัติทางการเงิน ประวัติทางคดี เพื่อพิจารณาปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท และข้อบังคับการทำงานของบริษัท การพิจารณาและลงโทษทางวินัย การดำเนินการใดๆ เพื่อดำเนินคดี หรือดำเนินมาตรการใดๆ เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ตำรวจ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การบริหารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจ้างพนักงาน เพื่อการเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ธนาคาร สำนักงานประกันสังคม สนง.ตรวจคนเข้าเมือง กองงานคนต่างด้าว เป็นต้น

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจและมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ การบันทึกอุณหภูมิ และประวัติการเดินทางของท่าน

·      ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างที่บริษัทฯ ตกลงระหว่างคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการให้บริการ
 • เครื่องแม่ข่ายหรือบริการเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งค่าระบบเพื่อไม่ได้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

ในกรณีนี้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

5. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯแจ้งแก่ท่านตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ มีการจัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และมีนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ในกำหนดแนวทางทางการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. ช่องทางการติดต่อ

 1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 1. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน

 1. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 1. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

 1. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ธนาคารไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือธนาคารมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด เว้นแต่การถอนความยินยอมมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์กับท่าน

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่ตั้งบริษัท

เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-718-5100

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.uinfo.work

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการทบทวน ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทุกครั้งที่แวะชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://privacy.uinfo.work

 

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ให้บริการ

(Privacy Notice for ​Provider)

 

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ (“ท่าน”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผย และวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

โดยทั่วไปบริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้รับจากท่านโดยตรง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจให้ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของกิจกรรมบางประเภท อาจมีกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่านบางประการ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่าน โดยมีรายละเอียดช่องทางการได้รับข้อมูล ดังนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท โดยตรง เช่น เมื่อท่านยื่นเสนอข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่บริษัทฯ ข้อมูลในระหว่างการให้บริการ ข้อมูลเมื่อท่านระบุ หรือตั้งค่าสาธารณะผ่านสื่อโซเชียล รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ และข้อมูลที่ได้จากการส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏอยู่มาให้กับบริษัทฯ เป็นต้น

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีสิทธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บริษัทได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับข้อมูลมาจากช่องทาง ดังนี้

 1. บริษัท องค์กร หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สารบัญ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานเหล่านั้นที่เป็นคู่สัญญา คู่ค้าตามสัญญาให้บริการของบริษัท
 2. ข้อมูลที่ได้จากการโต้ตอบทางโทรศัพท์ และข้อมูลที่ได้จาก หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการร้องเรียน

 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานบริการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ท่านโดยตรง หรือบริษัทฯ เป็นผู้ใช้บริการแก่บริษัทฯ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูล

ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

·      ชื่อ-นามสกุล

·      วัน/เดือน/ปีเกิด

·      อายุ

·      เพศ​

·      หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

·      ลายมือลงนาม

·      สัญชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

·      ที่อยู่ทางไปรษณีย์

·      หมายเลขโทรศัพท์

·      ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

·      ที่อยู่ทางไปรษณีย์

·      ตำแหน่ง

·      หน่วยงาน สังกัด

ข้อมูลการใช้ระบบและอุปกรณ์

·      ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account Name)

·      ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account Profile)

·      รหัสประจำตัว (User ID)

·      รหัสผ่าน (Password)

·      ข้อมูลที่ท่านได้สร้าง แก้ไข ปรับปรุงโดยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

·      ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่

·      ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)

·      หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

·      ข้อมูลที่บริษัท ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงข้อมูลการสื่อสาร และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอีเมล อุปกรณ์สื่อสารของบริษัทในระหว่างปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

·      การบันทึกการใช้ระบบต่าง ๆ ของบริษัท

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าออกสถานที่ทำงาน

·      ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในที่ทำงาน

ข้อมูลส่วนอื่น ๆ

·      ภาพและ/หรือเสียงบันทึกผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)

·      ภาพถ่าย

·      เสียงบันทึกการสนทนา

·      ข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือจัดขึ้น

 

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร

บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์การประมวลผล”) โดยอยู่ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest) ในการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน

การรู้จักและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงคู่ค้า (Know Your Merchant / Merchant Due Diligence) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

·      เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯกับท่านหรือคู่ค้าของบริษัทฯ (Contractual Basis) 

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

การพัฒนาระบบและการเลือกใช้ระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการ สั่งงาน และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·      เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (Legitimate Interest)

การรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ หรือความคิดเห็น/คำติชม เพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ(Legitimate Interest)

การบันทึกภาพของบุคคลที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ขณะเข้าพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ(Legitimate Interest) ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ

การบันทึกเสียงทางโทรศัพท์หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบคำขอหรือคำสั่งต่าง ๆ ของท่าน หรือเพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุงบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ(Legitimate Interest)

 

โดยทั่วไป บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับการใช้งานคุกกี้ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ตามข้างต้น

ทั้งนี้ ในบางกรณีหากบริษัทฯ ไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือท่านระงับหรือยกเลิกความยินยอม อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือการปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎหมาย และท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส

 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างที่บริษัทฯ ตกลงระหว่างคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการให้บริการ
 • เครื่องแม่ข่ายหรือบริการเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งค่าระบบเพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

ในกรณีนี้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

5. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯแจ้งแก่ท่านตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6. บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ มีการจัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และมีนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ในกำหนดแนวทางทางการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. ช่องทางการติดต่อ

 1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 1. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน

 1. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 1. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

 1. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ธนาคารไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือธนาคารมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด เว้นแต่การถอนความยินยอมมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์กับท่าน

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่ตั้งบริษัท

เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-718-5100

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.uinfo.work

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการทบทวน ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทุกครั้งที่แวะชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://privacy.uinfo.work

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

(Privacy Notice for CCTV)

 

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อาคารสำนักงานของบริษัทฯหรือดูแลโดยบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแล ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า "ท่าน") ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ของท่าน บริษัทฯอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทำได้

 

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

บริษัทฯมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่าย พื้นที่ที่บริษัทจะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แก่ ห้องพนักงาน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือพื้นที่อื่นที่กำหนดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับพนักงาน กล้องวงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และอาจจะมีการบันทึกเสียง บริษัทฯ จะติดตั้งป้ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลโดยกล้องวงจรปิด เพื่อให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

บริษัทฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งอาจรวมถึงเสียง) และภาพสิ่งของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน) เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการเฝ้าดูแลภายในอาคารและพื้นที่สำนักงานผ่านกล้องวงจรปิด ("ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด") ในบางกรณี บริษัทฯอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้าของท่าน)

 

3. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร

บริษัทฯอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ "วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด" ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
 • เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลาย และจากอาชญากรรมอื่น ๆ
 • เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
 • เพื่อสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
 • เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในการดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
  คดีแรงงาน
 • เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่ท่านเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของบริษัท เพื่อการทำการตลาด เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลพฤติกรรม หรือข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ตราบเท่าที่ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน

โดยทั่วไป บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับการใช้งานคุกกี้ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ตามข้างต้น ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทฯอาจอาศัยหรืออ้างฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การประมวลผล

ฐานทางกฎหมาย

การบันทึกภาพของบุคคลที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ขณะเข้าพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ

·      เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ(Legitimate Interest) ในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ

·      เพื่อรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิต(Vital Interest) เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

·      เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย(Legal Obligation) บริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัทเห็นว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้

 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจ้างที่บริษัทฯ ตกลงระหว่างคู่ค้าหรือคู่สัญญาในการให้บริการ
 • เครื่องแม่ข่ายหรือบริการเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำการตั้งค่าระบบเพื่อไม่ได้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

ในกรณีนี้บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

5. บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าไร

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯแจ้งแก่ท่านตามนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6. บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ มีการจัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และมีนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ในกำหนดแนวทางทางการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

7. สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8. ช่องทางการติดต่อ

 1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯมีอยู่ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 1. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน

 1. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

 1. สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

 1. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ธนาคารไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือธนาคารมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯกำหนด เว้นแต่การถอนความยินยอมมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์กับท่าน

 

8. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่ตั้งบริษัท

เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

02-718-5100

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

www.uinfo.work

 

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการทบทวน ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทุกครั้งที่แวะชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://privacy.uinfo.work

 

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566