มาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉิน อาจสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าดับ อุทกภัย อัคคีภัย การปิดกันเส้นทางจราจร และอื่นๆ

บริษัท มีแผนงานรวมถึงวิธีปฏิบัติงานรองรับ และอบรมพนักงานเป็นประจำเพื่อให้พร้อมรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้การให้บริการของเรา ยังสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบกับลูกค้าของเรา ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบในงานของเราเนื่องเพราะปัจจัยฉุกเฉินต่างๆ

การเตรียมความพร้อม

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ของทางบริษัทเป็นไปด้วยมาตรฐานที่เราคำนึงใส่ใจอยู่เสมอ

จัดอบรมพนักงาน สม่ำเสมอ

organize staff training

อบรมพนักงาน

ทางบริษัท มีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานและเพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอยู่สม่ำเสมอ

ตรวจสอบอุปกรณ์สำรอง

Always check backup devices.

ตรวจสอบอุปกรณ์สำรอง

ทางบริษัท มีการตรวจสอบอุปกรณ์สำรองสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และความต่อเนื่องของงาน ไม่มีสะดุด

ทดสอบการปฎิบัติตามแผนสำรอง

Test the implementation of the backup plan

ทดสอบการปฎิบัติตามแผนสำรอง

ทางบริษัท มีการทดสอบการปฎิบัติตามแผนสำรองสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการเตรียมตัว และเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง เหตุฉุกเฉินและแผนการรองรับ

เราให้ความสำคัญการรองรับเหตุฉุกเฉิน
เพราะเราให้บริการดูแลงานของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ

เราไม่ปล่อยให้งานของลูกค้าของเราเสียหาย โดยปัดความรับผิดชอบจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ เราจึงวางแผน อบรม ฝึกฝน ตรวจสอบ
และทดสอบ แผนรอรับเหตุฉุกเฉินของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการของเรา