บริการของเรา

บริษัท ยู อินโฟ จำกัด ให้บริการพนักงานรับส่งเอกสาร

รายเดือน,รายวัน, รายชิ้น, วางบิล-รับเช็ค, ส่งเอกสารด่วน ราคาเป็นมิตร ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยสามารถปรับเลือกตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อตรงตามวัตถุประสงค์

พนักงานรับส่งเอกสาร รายเดือน

บริการจัดส่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำองค์กรของผู้ว่าจ้าง โดยการบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานในการอบรมพนักงาน การตรวจประวัติอาชญากรรม และมีการส่งพนักงานทดแทนในกรณีพนักงานประจำไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทำให้งานไม่สะดุดอันเนื่องมาจากการไม่มีพนักงาน

พนักงานรับส่งเอกสาร รายวัน

บริการจัดส่งพนักงานรายวัน เป็นบริการเสริมที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมพนักงาน เพื่อรองรับในวันที่มีปริมาณเอกสารที่ต้องจัดส่งจำนวนมาก

พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น

บริการรับส่งเอกสาร รายชิ้น เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณมากหรือสามารถจัดสรรให้เหมาะกับจำนวนงานตามแพ็คเกจของบริษัท และเหมาะสำหรับงานที่ฉีกเส้นทาง เพื่องานลุล่วงและทันระยะเวลาที่จำกัด

บริษัทสามารถช่วยผู้ว่าจ้างลดต้นทุน
ในการบริหารธุรกิจ ไม่หยุดชะงักกลางคันเนื่องจากพนักงานลาออก การให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดการยังทำให้ทุกอย่าง
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องไปตามการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็วและสามารถปรับเปลี่ยน
ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ที่เรียกว่า Agile Business Management

แมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสารด่วน

ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานรับหรือส่งเอกสารด่วนตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยสามารถเช็คราคาสั่งงานออนไลน์ที่ได้ www.urider.com หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 02-7185100 ต่อแผนก urider

บริการขนส่งโดยรถบรรทุก[1]

หากต้องการบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือเอกสารที่มีจำนวนมาก บริษัทมีสาขาที่เพียงพอต่อการกระจายสินค้าได้ทุกพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

บริการคลังสินค้า[1]

หากผู้ว่าจ้างมีสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนมาก อาจจะไม่สะดวกในการเก็บรักษาเอง บริษัทมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ มีความสะอาด มีระบบจัดการที่ดีและเพียงพอสำหรับรองรับสินค้าสำคัญของผู้ว่าจ้าง

บริการห้องจดหมาย[1]

บริการคัดแยกเอกสารและพัสดุภัณฑ์ เพื่อจัดส่งเอกสารให้แก่พนักงานภายในสำนักงานของผู้ว่าจ้างให้แล้วเสร็จด้วยความรวดเร็ว ทันกำหนดเวลา มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการบริหารจัดการเอกสารที่จัดส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง โดยพนักงานรับส่งเอกสารของบริษัทฯ หรือจัดส่งทางระบบขนส่งอื่นๆ ด้วยระบบปฏิบัติการที่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จะจัดพนักงานที่มีความสามารถและความชำนาญ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม

แมสเซ็นเจอร์ Room

หากผู้ว่าจ้างมีความต้องการจ้างพนักงานรับส่งเอกสารเป็นจำนวนมาก บริษัทมีหัวหน้างานคอยบริหารจัดการพนักงานรับส่งเอกสาร ควบคุมและดูแลจัดการพนักงานรับส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวางบิลรับเช็ค วางบิล รับเช็ค พนักงานส่งเอกสารวางบิล แมสเซ็นเจอร์วางบิลรับเช็ค

บริษัท มีพนักงานที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านเอกสารการวางบิลและการรับเช็ค เป็นจำนวนมาก เพียงพอสำหรับวันที่มีการรับเช็คจำนวนมาก

บริการเก็บสินค้าและแบ่งบรรจุ[1]

บริษัทมีคลังสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบ พร้อมทั้งสามารถบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าของผู้ว่าจ้างได้ เรามีทีมเชี่ยวชาญและมีระบบจัดการคลังสินค้าที่สามารถควบคุมดูแลสินค้าของผู้ว่าจ้างให้คงอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ

แมสเซ็นเจอร์ รับส่งเอกสารด่วน

ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานรับหรือส่งเอกสารด่วนตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยสามารถเช็คราคาสั่งงานออนไลน์ที่ได้ www.urider.com หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 02-7185100 ต่อแผนก urider

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์[1]

บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้า ไปยังสถานที่ทุกสถานที่ มีพนักงานรับส่งสินค้า ที่มีความชำนาญ ทุกเส้นทาง

บริการรับส่งเอกสารตามความต้องการ[1]

หากผู้ว่าจ้างต้องการบริการที่มากกว่าบริการตามมาตรฐานของบริษัท สามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดต่างๆ เพื่อบริษัทจะได้ตอบสนองความต้องการของการรับส่งเอกสาร ให้ผู้ว่าจ้างพึงพอใจอย่างสูงสุด

การจ้างพนักงานธุรการได้ประโยชน์หลากหลาย เช่น การลดต้นทุนการบริหารจัดการ, อำนวยความสะดวกในการจ้างพนักงาน สามารถเพิ่มลดพนักงานได้ตามต้องการ บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ สามารถจัดพนักงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง

การบันทึกข้อมูล เพื่อนำเข้าข้อมูลอันเป็นสำคัญเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ บริษัท มีพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลเป็นอย่างดี มีศักยภาพในการพิมพ์ดีด ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งความต้องการในการใช้บริการ หากต้องการให้ส่งพนักงานประจำที่องค์กรของผู้ว่าจ้างหรือ สามารถให้บริษัท เป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบและจัดส่งให้ผู้ว่าจ้างได้

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการบริการ บริหารงานในองค์กร เพื่อสนับสนุนงานภายในที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร เช่น การตลาด การคีย์ข้อมูล การบริการด้านการตรวจสอบ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ การบริหารการจัดการสินค้าคงคลัง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถมุ่งเน้นงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในงานได้ โดยส่งกระบวนการที่ไม่ใช่งานหลักให้หน่วยงานภายนอกช่วยดูแล เนื่องจากบริษัท มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพ สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ และควบคุมค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สำคัญได้ ( Fixed to Variable Cost)

รับวางบิล ปุ่ม[2]
บริการรับวางบิล คือ รูปแบบตัวแทนการรับวางบิล บริหารจัดการเอกสารวางบิล ของผู้ประกอบการ เป็นผู้ช่วยที่ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ด้วยระบบการวางบิลออนไลน์ U e-Billing
e-Tax invoice ปุ่ม[3]
บริการระบบจัดทำใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
e-Tax Invoice & e-Receipt